Aminor

Tidslinje

 2012

 • Arrangerte innledende møte på Tomma; «hvordan gå videre for å realisere en ny nordnorsk næring innen oppdrett av Flekksteinbit?». Innitiativtaker; Willy K, Sandaa. Meddeltagere; Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune, Akvaplan-Niva og Tomma Steinbit.
 • Tett og positiv dialog med UiN, NFK, Innovasjon Norge, Akvaplan-Niva og Tomma Steinbit gjennom 2014. 

2013
 • Januar; Aminor AS etableres av Willy K, Sandaa.
 • Omstillingsprosjekt, klargjøring for oppstart, støtte fra Omstillingsstyret i Meløy.
 • Prosjektering og planlegging av produksjon med utgangspunkt i Æsvika industriområde, ferdigstilles.
 • Tildeling av tillatelse til oppdrett av Flekksteinbit i Æsvika. Konsesjon (500t/år)
 • Lokalt initiativ etableres; 5 nye lokale aktører går inn på eiersiden i Aminor AS, og sikrer videre satsning.
 • Frisk kapital under forutsetning av at Aminor as starter sin produksjon i løpet av 2014.
 • Lokalt eierskap prioriteres i det videre arbeid med etablering av landbasert oppdrett i Æsvika!

2014
 • Egen stamfiskbestand totalt 1000 individer, kjøpt inn fra eksisteredne bestand, etablert i samarbeid med UIN.
 • Kompetansehevingsprosjekt gjennomført, støtte fra Meløy Utvikling. Protokoller for alle faser, fra stamfisk til slaktefisk, er på plass.
 • Presentasjon for, og møte med Fiskeriministeren; 2 ganger i løpet av 2014.
 • Pumpe- og vannbehandlingsanlegg etablert i Æsvika, sammen med inkuberings- og klekkerifasiliteter tilsvarende 500 tonns konsesjon.
 • Skattefunnsøknad innvilget.
 • Innvilget støtte til teknologioptimaliserings-prosjekt, fra Innovasjon Norge.
 • Nordland Fylkeskommune legger til rette for 3-årig doktorgrads-stipendiatstilling, som dedikeres til optimalisering av Flekksteinbit i oppdrett (med bakgrunn i Aminor’s satsning)
 • 1. rogninnlegg i Æsvika, gjennomført september 2014, "pilotprodusjon".
 • 1. klekking og startforing, av 2014 generasjonen (G14), gjennomført i Æsvika des. 2014.
 • 1. Vellykkede stryking av rogn fra egen stamfisk, des. 2014.
 • Stor kompetanseoppbygging internt i Aminor AS.

2015
 • Utvidelse av produksjonskapasitet i Æsvika.
 • Innovajson Norge teknologiprosjekt – internasjonalt samarbeid, lokale leverandører.
 • Optimalisering av egen stamfiskbestand; etablering av to gytetidspunkter, supplering med nytt genmateriale, optimalisering av protokoller og ernæring, samt legge grunnlaget for å på sikt sikre forutsigbar tilgang på tilstrekkelig mengde rogn av rett kvalitet!
 • Phd.stilling (3-årig) ved Nord Universitet – fokus på tidlig fase; startforing, ernæring, tilvekst, helse og overlevelse.
 • Post.doc stilling (2-årig) ved Nord Universite – fokus på optimalisering av stamfisk- melke og rognkvalitet.
 • Første storskala inkubering, klekking og startforing gjennomført i Æsvika. 2015 generasjonen (G15) tas videre til nyetablert yngelavdeling høsten 2015. 

2016
 • Optimalisering av egen stamfiskbestand, herunder innkjøp av vintergytende stamfisk fra Akvaplan Niva og innhenting av villfanget (gyteklar) stamfisk fra Barentshavet.  Tett samarbeid med Nord Universitet for å sikre forutsigbarhet i rogntilgang.
 • Oppstart av forskningsprosjekter innen optimalisering av gyteprosesser (kvalitet på melke og rogn, samt kjølelagring og preservering).
 • Klekking G16 mai-juni 2016.
 • Utvidelse av produksjonskapasitet / - areal i Æsvika.  G15 flyttes til ny påvekstavdeling sept.  2016.
 • Otpimalisering og utvidelse av kapasitet på klekkeri.
 • Første prøveslakting for testing av kvalitet, høsten 2016.

2017
 • Oppramping av produksjon:
  • Utvidelse av produksjonsarel i påvekstavdeling, samt etablering av nye prod.haller.
  • Økt rognproduksjon, inkl salg av rogn og startforet yngel.
 • Videreføring av avlsarbeid på egen stamfiskbestand i tett samarbeid med Nord Universitet.
  • Nye avlsprosjekter søkes iverksatt med både nasjonal og internasjonale FOU - instutisjoner.
 •  Slakting G14 ultimo 2017.
 • +++